آموزش های فنی

تیم آرس، جهت انتقال دانش و تجربه ی خود به مشتریان، موضوعات و مفاهیم ذکر شده در این صفحه را با برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در داخل و خارج کشور و توسط کارشناسان بومی و خارجی آموزش می دهد.

 

موضوعات آموزشی

   آ. موضوعات آموزش برق و الکترونیک

1. مفاهیم عمومی موتور و ژنراتور
آ. موتورهای همزمان
ب. موتور ناهمزمان
پ. موتورهای DC
ت. ژنراتور همزمان
ث. ژنراتور ناهمزمان
ج. ژنراتور DC
2. سیستم های عایق
آ. استاتور
ب. روتور
پ. هسته
3. تنش هایی که سیستم های عایق در معرض آن قرار می گیرند
آ. حرارتی
ب. الکتریکی
پ. محیطی
ت. مکانیکی
4. تخصص ها
آ. استاتیک / آفلاین
ب. داینامیک / آنلاین
5. خسارت های برق و عوارض آن و روش های تعمیر
آ. استاتور
ب. روتور
پ. هسته
6. تخلیه جزئی
آ. تعاریف
ب. روش های اندازه گیری
پ. نتایج
ت. راه حل ها
7. استانداردها

 

   ب. موضوعات آموزش مکانیک

1. مفاهیم عمومی موتور و ژنراتور
آ. موتورهای همزمان
ب. موتور ناهمزمان
پ. موتورهای DC
ت. ژنراتور همزمان
ث. ژنراتور ناهمزمان
ج. ژنراتور DC
2. تکنیک های نگهداری پیشگیرانه
آ. حوزه مراقبت پیشگیرانه
ب. فواصل نگهداری پیشگیرانه
3. آشنایی با مفاهیم پایه ی لرزش و آنالیز بعد از لرزش
آ. تجهیزات و لوازم جانبی به کار برده شده در اندازه گیری لرزش
ب. تشدید
پ. سیستماتیک اندازه گیری و خرابی بلبرینگ
ت. سیستماتیک اندازه گیری و خرابی صفحه لغزنده
ث. کنترل بالانس و عملیات بالانس گیری در محل
ج. کنترل نامیزانی کوپلینگ
چ. تکنیک های تسریع کوپلینگ
ح. علائم لرزش موتور الکتریکی
خ. علائم لرزش کمپرسور، فن و پمپ
 

   پ. موضوعات آموزشی عملی

1. اندازه گیری ویبراسیون 4 عدد موتور/ژنراتور منتخب در شرایط کارکرد عادی
2. آنالیز ارزش های ثبت شده و ارزیابی نتایج
3. کنترل یکی از موتور و یا ژنراتورها با دستگاه تنظیم کوپلینگ لیزری و ارزیابی نتایج
4. تست الکتریکی یکی از موتور و یا ژنراتورها و ارزیابی نتایج